ảnh danh mục
Tin tức
CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào ngày 29/04/2024 Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự phiên họp có các cổ đông đại diện cho 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 và các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023; Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao kế hoạch năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông sau: Ông Phạm Đức Hạnh, Ông Thân Thế Sơn, Ông Nguyễn Sỹ Duy Hoài, Ông Nguyễn Tiến Đoàn, Ông Ngô Minh Tuấn.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông, bà: Ông Vũ Nguyễn Bình Minh, Ông Đào Tuấn Anh, Bà Vũ Thị Hiền.

Toàn cảnh Đại Hội

     

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Ghi nhận tại Đại hội thường niên lần này, Các cổ đông đánh giá cao những cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc giải quyết những khó khăn, tồn tại vì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty; Đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc giải quyết những khó khăn, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động cùng các cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà năm 2024 đã thành công tốt đẹp trong không khí đầy phấn khởi của tất cả các cổ đông, hứa hẹn một năm 2024 thành công với nhiều sự nỗ lực và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã đặt ra.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE CTP.CP

Thư viện video

Hoạt động công ty 2
Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty
Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty
VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

Thư viện ảnh

Album phong cảnh đẹp

Album phong cảnh đẹp

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty

Hoạt động công ty