ảnh danh mục
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TaiLieu_DHCD_2022.pdf
Download
THÔNG BÁO v/v ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO v/v ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN
Thông báo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà
Quy chế và Hướng dẫn tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Quy chế và Hướng dẫn tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
Công văn v/v xin ý kiến cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản
Công văn v/v xin ý kiến cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản
Thông báo tạm dừng Đại hội cổ đông năm 2021
Thông báo tạm dừng Đại hội cổ đông năm 2021
qđ 603.pdf
Download
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
thumoihopdhcd2021.pdf
Download